Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Saklanması, Kullanım Koşulları ve Haklarınız ile İlgili Bilgilendirme

İş bu bilgilendirme ve aydınlatma duyurusu 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) 10. maddesi gereği hazırlanmış olup, bu beyan; kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepleri içermektedir. Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla https://medet.com.tr internet sitesi, alt siteleri aracılığıyla tarafınızı aydınlatma ve bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu bilgilendirme metninden Medet Özel Sağlık hizmetleri bundan sonraki paragraflarda Medet olarak anılacaktır.

Kişisel Verinin Kapsamı

İşletmemiz ile yürüttüğünüz iş ilişkisi ve bilgi edinme süreçlerinde; kişisel verilerinizin güvenliği ve özel hayatın gizliliği ilkesi, bu ilişkinin tesisiyle başlayan öncelikli çalışma prensiplerimizdendir. Mevzuat, altyapı ve diğer ürün geliştirme çalışmalarımızda bu konu bizim için büyük önem arz etmektedir ve yapısal planlamalara dahil edilmektedir. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenmiştir. KVKK uyarınca bir kişinin kimlik, iletişim, adres, yaş, boy, kilo ve cinsiyetine ilişkin bilgileri kişisel veri kapsamındadır. Hizmet verdiğimiz tüm ürünlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler, genel ve merkez dışı kayıt yapabilen cihazlardaki kayıtları kapsar. İmzalanan çerçeve sözleşmeler kapsamındaki işlemler sonucu -mevzuatın zorunlu kıldığı, kişiyi tanımaya yönelik- kimliğini belirleyici bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Medet’in sunduğu her bir ürün ve hizmetten sizleri faydalandırmak üzere gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi; bu ürün veya hizmet özelinde, müşterimiz olarak sizinle hukuki / ticari ilişki kurulabilmesi ve imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilebilmesi; size hitap eden ürün gruplarının tespit edilebilmesi, ihtiyaçlarınıza yönelik geliştirme yapılabilmesi; yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dahilinde size öneriler getirilebilmesi; aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca -bu konuda izin vermiş olmanız durumunda- pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi; ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama; ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi uygulanması, şirketimiz mevcut veya yeni ürün çalışmaları ile potansiyel müşteri tespiti vb. amaçlarla, faaliyetleri kapsamındadır. 6698 sayılı Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel verileriniz beyanlarınız üzere genel merkezimiz tarafından toplanmaktadır. bunlar tüm elektronik işlem platformları, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurulardır. Sosyal medya, temsilcilerimizin ziyaret ve görüşmeleri, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvuruları kapsar. Medet’in iş ilişkileri nedeniyle iletişime geçtiği, ileride iletişime geçebileceği kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kurumumuzun faaliyetini sürdürmesi için zorunlu olarak tesis edilmiş sözleşmeleri kapsar. Yasal düzenlemelerde belirtilen şartlarda verilerin işlenmesinin yükümlülükler gereği zorunludur. Medet’in gerekli olan kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla “Veri Sorumlusu” sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Güvenlik Önlemleri

6698 sayılı KVKK kapsamında Veri Sorumlusu olan Medet, sağlık hizmeti almak, bilgi temin etmek üzere bildirdiğiniz veya kişisel verilerinizi işlemektedir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi paylaşmaksızın https://medet.com.tr ve alt sitelerini istediğiniz periyotta ve sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. Web sitelerimizi ziyaretleriniz sırasında kişisel verileriniz, ancak sizin bilginiz dahilinde temin edilmektedir. Sizin onayınız sonucunda kayıt altına alınan kişisel verileriniz korunmaktadır.

Üçüncü Kişilerle Paylaşma

Yasal düzenlemelerde yer alan -kimlik, adres gibi erişim bilgilerini tespite ve yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin- düzenlemeler ile yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği; Medet tarafından, kişisel veriler “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve KVKK’da sayılan şekillerde kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişiler ile paylaşılabilmektedir.

Medet nezdindeki kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimize destek hizmeti veren veya hizmet alınan yurt içi üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, kanunlar uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili Resmi mercilere ve tüzel kişilere -hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde- aktarılabilecektir.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

KVKK 11. Maddesi gereğince, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini sorma, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerin -eksik / yanlış işlenmişse- düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin bilginin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında detaylı bilgilendirme ve yönlendirme https://kvkk.gov.tr adresinde bulabilirsiniz. İlgili kanun mevzuatına https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerin toplanması ve çerezlerin kullanılması hakkında bilgi Gizlilik Bildirimi sayfamızda bulabilirsiniz.